Právo na vaší straně

Minimální mzda se v lednu 2020 zvýšila na 14 600 Kč

21.2.2020

AKTUALITY

Výše hrubé minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu (40 hodin) činí od 1. ledna 2020 částku 14 600 Kč za měsíc, respektive 87,30 Kč za hodinu.

Minimální mzda je ukotvena zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a je definována jako nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen vyplatit svému zaměstnanci za vykonanou práci v rámci pracovněprávního vztahu.

Stanovení minimální mzdy plní dvě základní funkce, a to sociálně-ochrannou a ekonomicko-kriteriální. Co se týče sociálně-ochranné funkce, z pohledu zaměstnance spočívá v zákonném zajištění, aby jeho příjmy neklesly pod určitou sociální úroveň. Jednoduše řečeno, má chránit zaměstnance před chudobou a zajistit mu sociálně akceptovatelnou životní úroveň.  Z hlediska zaměstnavatele zajišťuje rovné mzdové podmínky, tj. má zabránit mzdové konkurenci domácích, ale i zahraničních pracovních sil. Smyslem ekonomicko-kriteriální funkce je především motivace občanů k aktivnímu vyhledávání práce namísto pobírání sociálních dávek.

Minimální mzda se týká všech zaměstnanců v pracovním poměru nebo právním vztahu, který vznikl na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Nezáleží, zda jde o pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou, nebo o souběžné pracovní poměry, nárok na minimální mzdu vzniká zaměstnanci vždy. Pokud je pracovně právní vztah založen dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, nárok na minimální mzdu vzniká samostatně, nesčítá se.

Pozor! Do základní sazby minimální mzdy se nezapočítávají peníze za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci o víkendech.

Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2020

Výše základní sazby minimální mzdy a podmínky pro její poskytování jsou stanoveny nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. Dne 9. prosince 2019 vláda ČR přijala na svém zasedání nařízení vlády č. 347/2019 Sb., kterým došlo ke změně nařízení vlády o minimální mzdě. S účinností od 1. ledna 2020 se zvýšila základní sazba hrubé minimální mzdy o 1 250 Kč z 13 350 Kč na 14 600 Kč za měsíc. Čistá minimální mzda se zvýšila na 12 134 Kč měsíčně. Výše základní hodinové sazby vzrostla o 7,50 Kč z 79,80 Kč na 87,30 Kč za odpracovanou hodinu.

Jak postupovat, pokud minimální mzdu nedostáváte?

Pobírá-li zaměstnanec minimální mzdu a dojde-li k meziročnímu navýšení její základní sazby, zaměstnanci vzniká v novém roce nárok na doplatek do výše nově stanovené minimální mzdy. Pokud však zaměstnavatel výši nedoplácí nebo odmítá doplácet, a to i po upozornění zaměstnance, dopouští se tím porušení svých zákonných povinností a vystavuje se tak možnému uložení sankce od inspektorátu práce, která může dosáhnout výše až 2 000 000 Kč.

Jestliže zaměstnavatel zaměstnanci nedoplatek v zákonné lhůtě 15 dnů od uplynutí období splatnosti mzdy nezaplatí, zaměstnanci vzniká nárok na okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu nevyplácení mzdy. Zároveň zaměstnanci vzniká nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu odpovídající jeho výpovědní době.

Nedoplatek do výše zákonem stanovené minimální mzdy lze brát jako mzdu dlužnou a zaměstnanec může nedoplatek minimální mzdy požadovat až 3 roky zpětně.

Jestliže nedojde zaměstnavatelem k doplacení mzdy do její minimální výše, a to ani po výzvě zaměstnancem, nezbývá zaměstnanci nic jiného než se obrátit na příslušný soud. Společnost Vaše nároky.cz má mnoholeté zkušenosti s touto problematikou a tisíce vyhraných případů. Pokud jste se ocitli na místě zaměstnance, který zákonem stanovenou minimální mzdu nepobírá, a zaměstnavatel na vaše urgence nereaguje, obraťte se na spolupracujícího advokáta společnosti Vaše nároky.cz, který vám váš nárok pomůže vyzískat. Navíc bez rizika! 

chci vědět více