Právo na vaší straně

Novinky z oblasti reklamací – koho se dotknou nejvíce?

27.4.2014

AKTUALITY

Nový občanský zákoník účinný již od začátku roku 2014 s sebou přinese jisté změny v oblasti reklamací a nákupu zboží jako takového. Dotknou se změny spíše prodejců či kupujících? Čtěte dál a dozvíte se, jaké novinky týkající se reklamací nový předpis obsahuje.


Ačkoli stále není úplně jisté, zda bude nový občanský zákoník účinný už od začátku roku, či bude jeho účinnost odložena na později, změny budou a tak je lepší s nimi počítat dopředu. První změna se týká lhůty, která by měla být daná pro reklamaci. Současný občanský zákoník jasně stanovuje, že kupující musí práva spojená s odpovědností za vady uplatnit v záruční době, která činí 24 měsíců. Jinak řečeno, kupující má nárok reklamovat zboží po dobu dvou let od jeho převzetí. Pokud tak neučiní, toto právo mu zaniká.
Problém s novým občanským zákoníkem je spíše v rovině interpretační. Podle některých názorů v něm není specifikována doba, po kterou má kupující možnost vadné zboží reklamovat, respektive vytknout jeho vady. Dle nového předpisu lze právo z vadného plnění uplatnit u soudu pouze tehdy, vytkl-li kupující vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců poté, co věc od prodávajícího převzal. Vadu, na kterou se vztahuje záruka, lze vytknout nejpozději v záruční době, a to buď smluvené, nebo stanovené zákonem. Záruční doba bude tedy záležet na dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. Práva z vad, které se ale vyskytnou u spotřebního zboží při prodeji v obchodě (tj. je-li prodávající podnikatelem a zboží prodává v rámci podnikatelské činnosti), bude kupující oprávněn uplatnit opět v době 24 měsíců od převzetí tohoto zboží. Bude-li se jednat o vadu odstranitelnou, bude se moci kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Kupujícímu také zůstává právo na náhradu nákladů vynaložených při uplatnění vad zboží, přičemž ale toto právo bude nutné uplatnit nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je potřeba samotnou vadu vytknout (jedná se například o poštovné, náklady na dopravu a podobně).
Další změna v oblasti reklamací je nepříznivá spíše pro kupujícího než pro prodejce. Stanovuje totiž, že pokud je vadu možné odstranit (bude se týkat zřejmě hlavně drobných vad zboží), nebude kupující moct po prodávajícím požadovat výměnu celého zboží. Laicky řečeno, pokud se jedná o vadu, která je snadno opravitelná, jako třeba odtržený knoflíček na košili či rozbitý zip na bundě, má prodejce nárok dodat kupujícímu zboží opravené, nikoliv nové. Pokud by se ale vada opakovala a kupující kvůli ní nemohl zboží řádně užívat, může požadovat výměnu zboží za zcela nové.
Následující změna je však již ve prospěch kupujícího, když rozšiřuje jeho možnosti při reklamování. Pokud si kupující pořídí zboží s vadou a zjistí, že je schopen danou vadu sám opravit, aniž by narušil funkčnost zboží, nemusí ho reklamovat, ale vadu sám opravit a následně požadovat po prodejci adekvátní slevu. Zůstaňme třeba u toho porouchaného zipu na bundě - pokud se kupující rozhodne opravit zip sám, může tak učinit a následně po prodejci požadovat slevu z ceny zboží. Výše slev samozřejmě nejsou nijak stanoveny a závisí na zcela konkrétních okolnostech. Hlavním důvodem této změny je šetřit čas kupujícího, který tak nebude muset čekat dlouhých 30 dnů na vyřízeníreklamace, jak je tomu za současné právní úpravy. Kupující však zároveň musí být velice opatrný, aby zboží svou opravou ještě více nepoškodil, potom by nárok na reklamaci i slevu ztratil. Také v novém občanském zákoníku zůstává ustanovení, že když se vada vyskytne na zboží v době šesti měsíců od převzetí, má se za to, že vada existovala již při tomto převzetí. Podnikatel tak bude muset prokazovat, že vada v době převzetí neexistovala. Naopak pokud se vyskytne vada po této době, bude prokazování vady a jejího vzniku na spotřebiteli.
I další změna je ve prospěch kupujícího. Dle nového občanského zákoníku bude možné také takzvané nabytí věci od nevlastníka. Pokud si kupující, například přes inzerát, pořídí věc, která prodávajícímu nepatří (ať už proto, že je kradená či jí "nabyl" na základě neplatné smlouvy či jiným nezákonným způsobem), může se nově i přesto jejím vlastníkem stát. Nový občanský zákoník totiž chrání, podobně jako již dnes zákoník obchodní, dobrou víru kupujícího při koupi věci. Jinak je to ale v případě koupě takzvaně z druhé ruky, tedy například v bazaru, autobazaru či antikvariátu, V tomto případě je chráněn především původní majitel. Jestli tedy kupující v autobazaru zakoupí kradené vozidlo a jeho pravý majitel prokáže, že mu vůz byl odcizen, musí mu jej kupující vydat. Toto právo má ale původní majitel pouze po dobu tří let od krádeže či ztráty, poté již připadne zakoupené zboží novému majiteli.