Právo na vaší straně

Úraz na koupališti či v aquaparku? Prohlášením se provozovatelé odpovědnosti nezbaví

28.8.2015

AKTUALITY

Při nahlédnutí do provozních řádů jednotlivých veřejných koupališť nebo aquaparků, se návštěvník velmi často setká s ustanovením, ve kterých se provozovatel zbavuje odpovědnosti za úrazy. Dojde-li však k úrazu návštěvníka v důsledku porušení norem ze strany provozovatele nebo chybou jeho zaměstnance, má návštěvník právo požadovat po provozovateli odškodnění za újmu na zdraví. Prohlášením o zbavení se odpovědnosti se nárok poškozeného rozhodně nesnižuje.

"Každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo k újmě na zdraví, životě ani vlastnictví jiného. To platí nejen pro návštěvníky, ale také pro provozovatele koupališť nebo aquaparků. Dojde-li k úrazu v důsledku nedbalosti provozovatele nebo jeho zaměstnanců, má poškozený právo požadovat odpovídající odškodnění. Nárok návštěvníka na náhradu způsobené újmy tak nemůže být popřen prohlášením provozovatele o zbavení se odpovědnosti. Takové prohlášení je neplatné," komentuje situaci spolupracující advokát ze společnosti Vaše nároky.cz. "V minulém roce jsme řešili případ klientky, která si zlomila nohu při jízdě na tobogánu. Příčinou bylo nedostatečné množství vody v přistávacím bazénu. Aquapark prvně sváděl vinu na neopatrnost klientky a celý případ bagatelizoval, když jsme však přistoupili k předžalobní výzvě, svůj názor změnil a uhradil klientce bolestné, ušlý zisk a náklady spojené s léčením," doplňuje.

V praxi je pak podstatné odlišit situace, kdy došlo ke zranění neopatrností návštěvníka a kdy naopak chybou provozovatele. Jestliže návštěvník poruší pokyny personálu anebo nebude dbát návštěvního řádu a způsobí si z tohoto důvodu zranění, provozovatel aquaparku či koupaliště za tento úraz odpovědný nebude. Tento případ může nastat například tehdy, když návštěvník bude skákat po hlavě do bazénu i přes zákaz nebo nesplní potřebnou výšku pro jízdu na tobogánu. Ve chvíli, kdy se návštěvník zraní například kvůli nedostatku vody ve skluzavce nebo trčící dlaždici, měl by vzniklou újmu způsobenou úrazem platit provozovatel. "Letos se na nás třeba obrátil poškozený, který si pořezal nohu o kovovou konstrukci v bazénu. Zatím probíhá vyjednávání o odškodnění," zmiňuje spolupracující advokát.

Provozovatel koupaliště či aquaparku je nejen povinen dohlédnout na dodržení bezpečnostních norem v areálu, ale musí také dbát na hygienu a kvalitu vody. Usměrňuje ho vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, na jejíž dodržování dohlíží hygienická stanice. Pokud by se například ve vodě objevily škodlivé bakterie, které by způsobily zdravotní potíže návštěvníkům, musel by provozovatel vyplatit poškozeným náhradu škody a ještě by mu hrozilo omezení činnosti či pokuta od dozorčího orgánu.

Několika větami umístěnými na webových stránkách nebo u odkládacích skříněk se provozovatel nemůže zprostit ani odpovědnosti za věci návštěvníků. "Pokud je s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí a věc byla odložena na místě k tomu určeném nebo obvyklém, tak má provozovatel povinnost nahradit poškození, ztrátu nebo zničení takové věci," upozorňuje spolupracující advokát z Vaše nároky.cz. To by se tedy týkalo především věcí odložených do skříněk. Návštěvníci musí mít totiž jistotu, že o jejich odložené věci na k tomuto účelu vyhrazeném místě bude řádně postaráno. Nutné je ovšem toto právo uplatnit u provozovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději ovšem do 15 dnů. "Jestliže si však návštěvník ponechá cennosti bez dozoru na dece a dojde k jejich odcizení, provozovatel areálu za škodu zodpovědný nebude," doplňuje spolupracující advokát.