Právo na vaší straně

Informace o ochraně osobních údajů

Důvod zpracování

Pro naši činnost potřebujeme zpracovávat některé Vaše osobní údaje, tyto údaje zpracováváme v rozsahu nezbytnému pro úspěšné vyřízení Vaši nároků. Rozsah zpracovávaných údajů se liší dle řešené situace.

Vaše údaje lze rozdělit do několika skupin:

Identifikační údaje – osobní údaje sloužící k vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, především jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo a kopie průkazu totožnosti (občanský průkaz, pas) nebo jiného obdobného dokumentu, podpis.

Kontaktní údaje – osobní údaje umožňující nám Vás kontaktovat, jedná se o kontaktní adresu, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a další Vámi uvedené možnosti kontaktu.

Podklady pro uplatnění Vašich nároků – veškerá dokumentace, kterou nám poskytnete a která souvisí s řešením Vašeho nároku. Sem patří například, číslo bankovního účtu, podklady pro rozhodování, plná moc a další.

Komunikační údaje – informace o proběhlé komunikaci, tedy Váš hovor s námi, který nahráváme pro případné upřesnění průběhu zpracování Vašeho nároku, emailová komunikace a další formy výměny informací.

Zvláštní kategorie osobních údajů – osobní údaje spadající pod tzv. zvláštní kategorie zpracováváme pouze v případě, že se týkají Vašeho nároku – mohou to být zdravotní dokumenty, podklady náboženského charakteru a další citlivé osobní údaje. Tyto jsou u nás samozřejmě chráněny a nehrozí jejich zneužití. Budou předány pouze nebytným osobám při řízení.

Základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli naši službu poskytnout v co nejlepší kvalitě a v rámci platných zákonů a nařízení.

Právním základem je:

a) plnění zákona,
b) plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření,
c) ochrana oprávněného zájmu Vašenároky.cz,
d) marketingové aktivity Vašenároky.cz – data pro tuto aktivitu zpracováváme pouze s Vaším souhlasem.

Doba uchování

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po celou dobu, po kterou vám poskytujeme naše služby. Po skončení smlouvy Vaše data uchováváme i nadále po nezbytně dlouhou dobu (pro případ reklamace, obnovení řízení, …). Některá data navíc musíme uchovávat po určitou dobu i z důvodu plnění zákonných lhůt.

Opatření na ochranu dat

Za účelem ochrany dat byl proveden audit zpracovávaných osobních údajů, byla provedena analýza rizik a stanovena organizační, technická a fyzická opatření. Tímto plníme směrnici GDPR a Vaše data jsou chráněna v souladu s právními normami.

Předávání dat

Vaše data předáváme třetí straně – tedy právnímu zástupci, který bude Váš nárok řešit. Toto vyplývá z plnění smlouvy a není potřeba Váš souhlas.

Vaše osobní data, konkrétně kontaktní údaje můžeme využít i pro propagační a marketingové účely – pokud nám k tomu dáte Váš souhlas. Dalším stranám Vaše osobní údaje nepředáváme, výjimkou (velmi zřídka) může být pouze reakce na
žádost subjektů státní správy, policie či soudů – opět není Váš souhlas zapotřebí, neboť to vyplývá z právního řádu.

Tento dokument je platný od 25. 5. 2018.