Právo na vaší straně

Obchodní podmínky provizního systému

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tato pravidla a podmínky spolupráce upravují vztah mezi účastníkem Provizního systému (dále jen Partner) a společností Vaše nároky.cz, SE. (dále jen Provozovatel).

PROVOZOVATEL

Provozovatelem Provizního systému je společnost Vaše nároky.cz, SE, IČ 291 40 021, se sídlem Vídeňská 546/55, 639 00 Brno, Štýřice.

PARTNER

Partnerem se stává ten, kdo se zaregistruje do Provizního systému na adrese oto.strmiska@vasenaroky.cz nebo affiliate@vasenaroky.cz.

REGISTRACE

Registrace je bezplatná. Provozovatel může registraci zamítnout bez udání důvodu. Partner prohlašuje, že údaje poskytnuté při registraci k jeho osobě a adrese souhlasí, a že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.
Registrací Partner výslovně a v plném rozsahu souhlasí s pravidly a podmínkami spolupráce, čímž se zavazuje je plnit a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s Provozovatelem.
Registrací do systému také Partner dává souhlas se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

PODMÍNKY A OBSAH SPOLUPRÁCE

Webové stránky Provozovatele jsou na adrese www.vasenaroky.cz. Systém Provizního systému je umístěn na adrese http:// pierre.vasenaroky.cz
Spolupráce Provozovatele a Partnera je založena na faktu, že Partner umístí na své stránky reklamu (bannery, ikonky, produktové boxy, textové odkazy, …) poskytnutou Provozovatelem za účelem propagace webových stránek Provozovatele. Provozovatel se zavazuje vyplatit uživateli provizi z každé uzavřené smlouvy, která bude uzavřena s návštěvníkem, který přišel na stránky Provozovatele prostřednictvím stránky Partnera, což Provozovatel identifikuje podle čísla Partnera umístěného v odkazu vedoucího ze stránky Partnera na stránku Provozovatele a následným uložením tohoto čísla po dobu 7 dní v cookies návštěvníka.

PARTNER SE ZAVAZUJE

Partner se zavazuje provozovat internetové stránky, na nichž bude umístěna reklama na internetové stránky zapojené v Provizním systému v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy. Partner prohlašuje, že je jedinou osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, na nichž je umístěna reklama na internetové obchody zapojené v Provizním systému a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Partner pro svůj partnerský web zařazený v Provizním systému nesmí využívat inzerci v PPC systémech (Sklik, AdWords, AdFox,…). Partner je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách.
Partner nesmí na svých stránkách uvádět jiné ceny služeb než ty, které jsou uváděny na webových stránkách Provozovatele.
Partner souhlasí s archivací jím poskytnutých osobních údajů, které budou využity jen v souvislosti s provozem Provizního systému a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele.
Partner musí propagaci provádět legálním způsobem v souladu se zákony České republiky. Partner nesmí používat odkazy se specifickým kódem na cizích webech a to především v uživatelských diskuzích a komentářích. Přísně zakázána je propagace založená na SPAMování formou e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků. (Viz zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti)
Partner se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Partner je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno Provozovatele. Pokud Provozovatel zjistí protiprávní jednání Partnera, dovoluje Partner Provozovateli vydání všech jeho uvedených osobních údajů příslušným vyšetřovacím orgánům a současně akceptuje odpovídající krácení provize.
Partner se zavazuje, že použije logo Společnosti pouze s jejím předchozím souhlasem.

PROVOZOVATEL SE ZAVAZUJE

Provozovatel se zavazuje měsíčně zasílat Partnerovi pravdivé statistiky pro výpočet provize z uzavřených smluv přes jeho partnerský odkaz. Statistiky v souladu s tímto odstavcem budou poskytovány vždy do 5 dnů po skončení měsíce, ve kterém vznikl Partnerovi na zaplacení příslušné provize nárok. Podklady budou poskytovány prostřednictvím elektronické pošty a v případě důvodných pochybností Partnera o jejich správnosti je Provozovatel povinen jejich správnost dodatečným způsobem doložit. Provizi vyúčtuje Partner Provozovateli formou daňového dokladu vystaveného vždy do 14. dne v měsíci, k jehož poslednímu dni je odměna splatná.
Dále se Provozovatel zavazuje vyplatit provize na základě pravidel a podmínek spolupráce.
Provize se budou vyplácet buď na základě faktury – pokud je Partner podnikatelem, nebo na základě potvrzení dle §10 Zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů pro Partnery, kteří nemají živnostenský list.
Provize se vyplácejí pouze v české měně.

REKLAMA

Reklamou jsou myšleny odkazy – textové odkazy, stejně jako bannery a grafické reklamy, atp., které při prokliku směřují na web zařazený v Provizním systému.
Odkaz na příslušné webové stránky musí obsahovat identifikační kód Partnera, který Partner obdrží od Provozovatele.
Odkazy, které neobsahují identifikační kód, nejsou zahrnuty do statistik Provizního systému a nelze přes ně uplatňovat nárok na provize. Z technických důvodů je provize připisována pouze za takového návštěvníka, který má ve svém počítači povolená cookies.
Reklamní grafika poskytnutá Provozovatelem je chráněna autorským zákonem a smí být použita pouze v nezměněné formě a pouze k propagaci webových stránek Provozovatele. Partner nesmí používat jinou grafiku Provozovatele než tu, která je k tomu určena v Provizním systému – nesmí používat například grafiku z webových stránek provozovatele. Také nesmí ve svých webech přímo zobrazovat web provozovatele – například ve frames, nebo bez přímé iniciativy návštěvníka zobrazovat webove stranky Provozovatele, včetně možnosti zobrazení stránek Provozovatele v novém okně.

PROVIZE A JEJÍ VÝŠE

Nárok Partnera na provizi vzniká, když návštěvník přejde prostřednictvím odkazu ze stránky Partnera na stránku provozovatele a provede zde objednávku či odešle formulář, který povede k uzavření smlouvy mezi návštěvníkem a Provozovatelem.
Provozovatel si vyhrazuje právo měnit výši provizí bez předchozího upozornění. Nová výše provizí je uživateli oznamována prostřednictvím emailu uvedeného při registraci a je také zveřejněna na stránkách Provizního systému.
Výše provize je 250 Kč bez DPH za každou uzavřenou smlouvu mezi návštěvníkem a Provozovatelem. Dále je Partnerovi vyplacen jednorázový bonus za registraci Partnera do Provizního systému ve výši 250 Kč bez DPH, který je automaticky připsán na účet Partnera v Provizním systému.
Při zrušení spolupráce, pokud nebyla zrušena z důvodu porušení Pravidel a podmínek spolupráce a Partner má na ní nárok, se provize vyplatí do 14 dnů od zrušení spolupráce. Provize musí být opět v minimální výši 1000 Kč.

PODMÍNKY ODSTOUPENÍ

Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou. Zrušit ji mohou obě smluvní strany. Provozovatel i Partner ji mohou zrušit zasláním e-mailu s návrhem na zrušení spolupráce bez udání důvodu.
Spolupráce a provize mohou být bez náhrady zrušeny v případě, že Partner porušil pravidla a podmínky spolupráce.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel může tato pravidla a podmínky spolupráce kdykoliv změnit. Partner bude o těchto změnách informován nejpozději do 5 pracovních dní e-mailem zaslaným na adresu, kterou uvedl při registraci. Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté od okamžiku jejich uveřejnění.
Pokud uživatel s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je povinen účast ukončit a to zasláním emailu provozovateli na oto.strmiska@vasenaroky.cz s žádostí o ukončení spolupráce.
Tato dohoda obsahuje veškerá ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy. Vedlejší ústní dohody nebyly uzavřeny.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Provozovatel je oprávněn kdykoli pozastavit nebo omezit zobrazování reklamy umístěné na internetové stránce uživatele a dále je oprávněn kdykoli změnit obsah a podobu této reklamy.
Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.