Právo na vaší straně

Bydlení: Informace v nájemní smlouvě

27.7.2017

Nájemní smlouva

Přeji dobrý den.....mám nájemní smlouvu na 5 let a stanovenou částku 2000 kč za služby ale bez jakékoliv specifikace za co je čáskta účtována...domnívám se , že je v ní účotván i poplatek 1000 kč za fond oprav což je v rozporu s NOZ...dále mi na bytovém odboru sdělili že je majitel povinen dát detailní rozpis měsíčních nákladů za co je požadováa platba 2000 kč....tj osvětlení, výtah, úklid atd....já toto v nájemní smlouvě nemám a majitelka nechce nic dokládat...jak mám postupovat??? Děkuji MgA. Zdeněk Klumpar

Dobrý den,

pokud se jedná o paušální platbu (platbu která se nevyúčtovává, tedy se nestanovuje přeplatek či nedoplatek), nemá pronajímatel povinnost ji vyúčtovat, má pouze povinnost vystavit pro účely sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení podrobný rozpis paušální platby s vyčíslením jednotlivých položek za zúčtovatelné služby.

Pokud jde o částku, která se vyúčtovává, má pronajímatel povinnost, není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtovat vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí nájemci nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

Pronajímatel ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

Pokud pronajímatel tuto svoji povinnost neplní, je nutné jej vyzvat a pokud i nadále svoji povinnost plnit nebude, domáhat se jejího plnění u soudu. Zákon také stanovuje za neposkytnutí vyúčtování pokutu ve výši 50 Kč denně, nedohodnou-li se strany nájmu jinak.

S pozdravem, Vašenároky.cz

Zpět do Bydlení