Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Mám nárok na odstupné a na výpovědní lhůtu?

9.10.2018

Nárok na odstupné Výpovědní lhůta

Dobrý den, k 27. září jsem dostala výpověď, ale zaměstnavatel se nezmínil ani o odstupném, ani o 2 měsíční výpovědní lhůtě. Na co mám ze zákona nárok? Popřípadě mohu to po něm vyžadovat zpětně? Děkuji moc :)

Dobrý den,

podle zákoníku práce § 51 činí výpovědní doba nejméně 2 měsíce. Tato doba smí být prodloužena pouze na základě písemné smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Váš pracovní poměr by měl tedy skončit až uplynutím 2 měsíční výpovědní doby, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího od doručení výpovědi (ve Vašem případě tedy lhůta skončí 30. listopadu).

Nárok na odstupné upravuje § 67 a vzniká, pokud došlo k ukončení pracovního poměru z jednoho z níže uvedených důvodů a) v rámci zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část či c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu. Dále vzniká, ze zákona, nárok na odstupné, byl-li ukončen pracovní poměr a zaměstnanec již nesmí podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.

Odstupné je možné žádat až 3 roky zpět, dokud nedojde k promlčení. Poté by zaměstnavatel mohl vznést námitku promlčení a již by nemuselo k vyplacení odstupného dojít.