Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Nepřevzetí výpovědi

16.3.2017

Ukončení pracovního poměru

výpověď podaná zaměstnancem, počítání doby poslání přes POŠTU (uložení-nepřevzetí) ,výpočet dovolené z letošního roku + zbytek lonské , Děkuji za rychlou odpoveď

Vážený pane,

z Vaší otázky není příliš jasné, na co se ptáte, proto odpovím obecně. Výpověď zaměstnanec může podat z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. Lepším řešením je se domluvit se zaměstnavatelem na rozvázání pracovního poměru (dohoda) – v takovém případě nemusíte dodržovat dvouměsíční výpovědní dobu, nýbrž tu, kterou si sjednáte.

Výpověď daná zaměstnavatelem se podle § 334 a dál zákoníku práce doručuje do vlastních rukou, popřípadě prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací a není-li to možné, může zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Při doručování prostřednictvím pošty je uplatněn následující postup. Není-li zaměstnanec, kterému má být písemnost doručena zastižen, uloží se písemnost v provozovně provozovatele poštovních služeb nebo u obecního úřadu. Zaměstnanec se vyzve písemným oznámením o neúspěšném doručení písemnosti, aby si uloženou písemnost do 10 pracovních dnů vyzvedl. Pokud tak zaměstnanec neučiní, považuje se výpověď za doručenou posledním dnem této lhůty.

Výpověď daná zaměstnancem se doručuje zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele. Pokud s tím zaměstnavatel souhlasí, může zaměstnanec doručit písemnost prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací na elektronickou adresu, kterou zaměstnavatel pro tento účel zaměstnanci oznámil. Písemnost však musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem zaměstnance.

Výpočet dovolené probíhá dle § 212 a násl. zákoníku práce podle počtu odpracovaných dnů u zaměstnavatele. Jestliže jste u zaměstnavatele vykonával práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, náleží Vám nejméně 4 týdny dovolené v kalendářním roce.

S pozdravem

Vaše nároky.cz

Dnes jsme pomohli vyřešit již 30 případů
Dnes se k nám registrovalo 73 klientů