Právo na vaší straně

Bydlení: Problémy s novým majitelem nemovitosti

28.4.2017

Spor s majitelem

Mám problém s domácím. V loni koupil barák nový majitel, když se přistěhoval tak jsme ho informovali o tom co se musí nutně udělat na bytě jako například topení, okna, koupelna atd... Samozřejmě nic do dneška neudělal. Přes celou zimu bylo v bytě okolo 4 stupňů poněvač tam není topení. Teď mám všechen nábytek zničený a odešla my i elektronika např. lednice, televize, notebok. Po prvním měsíci co sliboval že topení udělá a ono nic jsem mu řekl že mu nedám nájem, ten mu nedávám do teď. Teď když jsem začal pátrat jsem navíc zjistil že tam co bydlíme je na katastru veden byt jako nebytový prostor. Co můžu dělat stím. Děkuji předem za každou pomoc

Pronajímatel má povinnost udržovat věc v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata. Pokud tuto povinnost nedodrží a nájemci kvůli tomu vznikne škoda (např. ve Vašem případě škoda na eletronice), má vůči pronajímateli nárok na náhradu této škody.

Dále oznámí-li nájemce řádně a včas pronajímateli vadu věci, kterou má pronajímatel odstranit, a neodstraní-li pronajímatel vadu bez zbytečného odkladu, takže nájemce může věc užívat jen s obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného nebo může provést opravu také sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má nájemce právo na prominutí nájemného nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby.

Nájemce má právo započíst si to, co může podle předchozího odstavce žádat od pronajímatele, až do výše nájemného za jeden měsíc; je-li doba nájmu kratší, až do výše nájemného.

Neuplatní-li nájemce právo podle odstavce 1 do šesti měsíců ode dne, kdy vadu zjistil nebo mohl zjistit, soud mu je nepřizná, namítne-li pronajímatel jeho opožděné uplatnění.

Změnu využití prostoru je možné učinit, pokud nejsou zapotřebí stavební úpravy prostoru, podáním oznámení o změně užívání stavebnímu úřadu. To podává vlastník nemovitosti, nebo jiná osoba, která prokáže, že má právo tuto změnu provést.

S pozdravem

Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení