Právo na vaší straně

Bydlení: Trvání nájemní smlouvy

24.11.2017

Nájemní smlouva

Dobrý den, mám dotaz ohledně trvání nájemní smlouvy. V pronajatém bytě doba nájmu dnem 13.10.2014 na dobu určitou do 12.10.2015 s automatickým prodloužením do 12.10. následujícího kalend.roku, a to i opakovaně,pokud smluvní strana nesdělí druhé sml. straně nejpozději v 2 měsíčním předstihu do dne 12.8 příslušného kalendř.roku, že na dalším pokračování nájmu nemá zájem. Ustanovením tohoto odstavce smluvní strany výslovně vylučují zákonnou úpravu prolongace nájmu bytu zakotvenou v ustanovení parrag. 2285 občansk. zákoníku. 9.11.2017 nám pan majitel sdělil, že zvedá od 1.1.2018 nájem o 4 tisíce a nájemné nám garantuje na další dva roky,a tvrdí, že pokud nebudeme souhlasit, může nás "vyhodit, protože zde bydlíme s nájemní smlouvou, jejíž doba uplynula a její platnost je udržována prolongací. Je to pravda? a jak nám může zvýšit nájem od 1.1., nemělo by to být od 13.1.2018? a dále pokud zůstaneme budeme mít smlouvu opět na dobu určitou nebo můžeme odejít z bytu dříve?děkuji moc

Dobrý den,

pronajímatel s Vámi musí uzavřít tzv. dodatek k nájemní smlouvě.

Pronajímatel má právo navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. Ke zvýšení nájemného dojde od uzavření dodatku k nájemní smlouvě, může se tedy jednat i o jiný datum než je počáteční termín nájemní smlouvy.

Okamžité ukončení nájemní smlouvy bez výpovědní doby je možné jen v případě, kdy nájemce závažným způsobem porušoval své povinnosti (např. nezaplatil nájemné za dobu delší než 3 měsíce,…), v opačném případě se ukončení nájemní smlouvy řídí tím, co si strany ujednaly při podpisu nájemní smlouvy.

S pozdravem

Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení