Právo na vaší straně

Zákoník práce a nárok na odstupné

9.3.2020

RADY A TIPY

Výše odstupného je ukotvena v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), a to specificky v § 67 a § 68 a odvíjí se od výše průměrné mzdy a délky trvání pracovně-právního vztahu. Nárok na odstupné podle zákoníku práce má každý zaměstnanec, kterému byl ukončen pracovní poměr výpovědí danou zaměstnavatelem, nebo na základě dohody o rozvázaní pracovního poměru. Důvody pro skončení pracovního poměru musí být vždy v souladu se zákonem.

Kdy nárok na odstupné vzniká?

Legitimní důvody pro výpověď ze strany zaměstnavatele stanovuje § 52 zákoníku práce. Mezi důvody, při kterých propuštěnému zaměstnanci vzniká nárok na odstupné, patří:

  1. Ukončení činnosti zaměstnavatele, nebo zrušení té části, ve které zaměstnanec pracuje,
  2. přemístění zaměstnavatele, nebo té části, ve které zaměstnanec pracuje,
  3. rozvázání pracovního poměru pro nadbytečnost, tedy zrušení konkrétního pracovního místa zaměstnance,
  4. výpověď kvůli zdravotním komplikacím, které byly způsobeny pracovním úrazem nebo uznanou nemocí z povolání.

Kdy nárok na odstupné nevzniká?

  • Jednáli se o výpověď z důvodu zdravotních komplikací, které však nespadají pod pracovní úraz nebo nemoc z povolání,
  • při okamžitém zrušení pracovního poměrů ze strany zaměstnavatele, tedy například při výpovědi kvůli hrubému porušení pracovních povinností (neomluvená opakovaná absence)
  • při opakovaném neplnění pracovních povinností (musí být podloženo a zaměstnanec opakovaně upozorněn).

Pozor! Nárok na odstupné zaměstnanci nevzniká ani tehdy, pokud dojde k rozvázání pracovního poměru z jeho strany. Dále nevzniká těm zaměstnancům, kteří pracují na základě dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti, a také těm, kterým skončila smlouva na dobu určitou.

Pokud je zaměstnanci nabídnuto jiné pracovní místo, avšak se shodnou pracovní náplní jako bylo sjednáno v pracovní smlouvě (bude se tedy jednat o stejný druh práce, i místo výkonu bude shodné), jedná se o přidělení práce dle pracovní smlouvy v souladu s § 38 zákoníku práce. V takovémto případě je povinností zaměstnance vykonávat přidělenou práci, a při odmítnutí nabízené práce, a následnému skončení pracovního poměru, nárok na odstupné nevzniká. Pokud by však přidělená práce rámcově pracovní smlouvě neodpovídala, nemusí zaměstnanec práci přijmout, a tudíž mu vznikne nárok na odstupné z důvodu nadbytečnosti.

Výše odstupného

V roce 2020 k žádným změnám ve výpočtu odstupného nedošlo, pouze se zvýšila minimální mzda, od které se výpočet odstupného může některým zaměstnancům odvíjet.

Jestliže došlo k výpovědi nebo ke zrušení pracovního poměru dohodou z důvodů organizačních změn, tedy například kvůli zrušení zaměstnavatele či pracovního místa, je výše odstupného vypočítána úměrně k době, pro kterou zaměstnanec u zaměstnavatele pracoval. Zaměstnanci tak náleží:

  • 1 průměrná měsíční mzda, pokud pracovní poměr trval méně než 1 rok,
  • 2 průměrné měsíční mzdy, pokud pracovní poměr trval více než 1 rok, ale zároveň méně než 2 roky,
  • 3 průměrné měsíční mzdy, jestliže pracovní poměr trval déle než 2 roky.

Jestliže byl pracovní poměr ukončen zaměstnavatelem z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, vzniká zaměstnanci nárok na odstupné ve výši 12násobku průměrného měsíčního výdělku.

Zákoník práce stanovuje nejnižší zaručenou výši výplaty odstupného, tedy minimální výši odstupného. Zaměstnavatel tak může zaměstnanci poskytnout odstupné i vyšší. Jeho jediným limitem je zákon – zaměstnavatel nesmí poskytnout nižší výplatu odstupného pod zákonem stanovenou hranici.

Do kdy musí zaměstnavatel vyplatit odstupné?

Podle zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost vyplatit odstupné po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu, který je určen u zaměstnavatele jako den pro výplatu mzdy (typicky sjednán v pracovní smlouvě).

Nevyplatil vám zaměstnavatel odstupné?

Náleží vám odstupné, avšak zaměstnavatel jej odmítá vyplatit, nebo vám poskytl nižší plnění, než na jaké máte nárok? Obraťte se na zkušené advokáty spolupracující se společnosti Vaše nároky.cz, kteří vám dlužné odstupné pomohou získat! Stačí vyplnit online formulář. Právníka platíme my!

chci řešit odstupné