Právo na vaší straně

Obchodní podmínky Věrnostní program

I. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi účastníkem Provizního systému (dále jen „Účastník“) a provozovatelem – společnost Vaše nároky.cz, SE, IČ: 29140021, se sídlem Vídeňská 546/55, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. H 377 (dále jen „Provozovatel“).

2. Registrace

Registrací na adrese https://www.vasenaroky.cz/vernostni-program se zájemce stává Účastníkem Věrnostního programu Provozovatele. Při registraci zájemce uvede své jméno, příjmení, emailovou adresu a číslo bankovního účtu, jež budou Provozovatel zpracovávány a uchovávány.

Po registraci bude účastníkovi zaslán email, jehož prostřednictvím Účastník potvrdí registraci a svou totožnost. Po potvrzení registrace a totožnosti, bude Účastníkovi zaslán další email s odkazem sloužícím k plnění obsahu smlouvy dle čl. 3 těchto obchodních podmínek.

Účastník prohlašuje, že údaje poskytnuté při registraci jsou úplné a pravdivé, a že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.

Registrace je bezplatná.

Registrace může být Provozovatelem zamítnuta z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu.

Program není určen zaměstnancům společnosti Vaše nároky.cz, SE a přidružených společností, stejně jako účastníkům programu pro afiiliate partnery včetně jejich jednatelů a zaměstnanců. Programu se mohou účastnit pouze fyzické osoby.

Registrací Účastník výslovně a v plném rozsahu souhlasí s pravidly a podmínkami spolupráce, čímž se zavazuje je plnit a uzavírá tímto smlouvu o spolupráci s Provozovatelem.

3. Podmínky a obsah spolupráce

Předmětem spolupráce je snaha Účastníka zajistit pro Provozovatele nového klienta, který s Provozovatelem uzavře Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „doporučení“). Novým klientem se rozumí takový klient, který ještě s provozovatelem v minulosti Smlouvu o poskytnutí služeb uzavřenou neměl.

Provozovatel nového klienta identifikuje za použití cookies podle čísla Účastníka umístěného v odkazu, který bude Účastníkovi po registraci do Věrnostního programu systému zaslán. Číslo Účastníka bude uloženo v cookies nového klienta po dobu 72 hodin od využití zaslaného odkazu. Tento odkaz může Účastník novému klientovi zaslat e-mailem či jinou formou online komunikace.

Aby byla Účastníkovi vyplacena provize, musí nový klient prostřednictvím zaslaného odkazu zadat případ na stránkách www.vasenaroky.cz,a to do 72 hodin od využití zaslaného odkazu a následné musí být mezi Provozovatelem a novým Klientem uzavřena Smlouva o poskytování služeb.

V případě, že Účastník v průběhu 72 hodin od využití zaslaného odkazu navštíví jednu z partnerských stránek Provozovatele, nárok na výplatu provize Účastníkovi zaniká a provize bude vyplacena danému Partnerovi v souladu s podmínkami Provizního systému.

Provize za doporučení nového klienta, s nímž bude následně uzavřena smlouva o poskytování služeb činí 250 Kč, za každou takto uzavřenou smlouvu.

4. Účastník se zavazuje

Účastník musí doporučení provádět způsobem, jež je v souladu se zákony České republiky.

Účastník nesmí při doporučení uvádět jiné ceny služeb než ty, které jsou uváděny na webových stránkách Provozovatele.

Účastník nesmí při doporučení uvádět mylné či zavádějící informace o službách Provozovatele.

Účastník může provizi za doporučení získat maximálně 10krát.

Věrnostní program společnosti Vaše nároky.cz slouží pouze k soukromým a nekomerčním účelům.

Účastníci mají zodpovědnost za platbu veškerých daní a poplatků, které mohou vzniknout ze získáním nároku na provizi.

Účastník je povinen zdržet se veškerého jednání poškozujícího dobré jméno Provozovatele.

5. Provozovatel se zavazuje

Provozovatel zavazuje vyplatit Účastníkovi provize v souladu s podmínkami spolupráce, a to do 15 pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce, v němž vnikl nárok na výplatu provize.

Provozovatel pomocí automatizace zašle provizi na bankovní účet účastníka, který uvedl při registraci.

V případě že účastník uvede při registraci špatné číslo účtu, provozovatel není povinen zjišťovat, nové správné číslo účtu. Pokud účastník v případě uvedení špatného čísla účtu neuplatní nárok na provizi do 3 měsíců ode vzniku nároku na provizi, nárok na provizi ztratí platnost.

6. Provize a její výše

Nárok na provizi Účastníkovi vzniká v okamžiku uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi novým Klientem a Provozovatelem, a to v souladu s podmínkami spolupráce.

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit výši provize bez předchozího upozornění. Nová výše provize bude Účastníkovi oznámena prostřednictvím emailu uvedeného při registraci a bude také zveřejněna na stránkách Věrnostního programu.

Výše provize činí 250 Kč bez DPH za každou uzavřenou smlouvu mezi novým klientem a Provozovatelem.

Nárok na provizi náleží přímo Účastníkovi a je nepřenosný a neprodejný.