Právo na vaší straně

Bydlení: Neplatič bytu ve vlastnictví bytového družstva

2.5.2018

Družstevní byt Nájemné

Dobrý den, prosím o radu jaký je postup vystěhování neplatiče nájmu bytu, který patří bytovému družstvu vlastíků. Děkuji za pochopeí a přeji hezký den,

Dobrý den,

podle § 734 odst. 1 OZ lze člena bytového družstva, s jehož členstvím je spojen nájem družstevního bytu, vyloučit z družstva, poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu (§ 734 odst. 1), což je i neplacení nájemného. V případě neplacení nájemného podle nájemní smlouvy má však pronajímatel právo vykázat nájemníka s okamžitou platností po uplynutí 3 měsíců od doby, kdy nájem přestal chodit. Poté musí nejpozději do měsíce byt opustit a předat pronajímateli. V případě hrubého porušení nájemní smlouvy (závažné úmyslné škody na bytě, obtěžování sousedů) nemusí pronajímatel dávat výpovědní dobu žádnou (stále ovšem platí, že nájemník byt odevzdá nejpozději do měsíce). Výše popsanému musí předcházet písemné upomenutí nájemníka, že neplní povinnost z nájemní smlouvy. Pokud ani poté nereaguje, první možností by bylo podat na soud návrh na vyklizení nemovitosti. Druhou variantou je písemně nájemníka informovat o tom, že v případě nevyklizení do určitého data do bytu vstoupíte a jeho věci uskladníte s tím, že skladné budete požadovat spolu s doplatkem nájmu soudní cestou. Třetí možností je vstoupit do bytu s vědomím nájemce (písemně oznámit) s tím, že nájemci zadržíte jeho movité věci k zajištění úhrady pohledávky podle § 2234 s odkazem na § 1395 a násl. OZ a zbylé věci opět uskladníte s budoucím vymáháním skladného.

Zpět do Bydlení