Právo na vaší straně

Bydlení: Znehodnocení pozemku plynovodem

12.5.2016

Odškodnění za poškození majetku

Dobrý den,v roce 1998 jsem koupil pozemek od obce.Následně jsem vybudoval potřebná zařízeni,jako chatičku.skleník,sklípek,pergolu a jiné.V kupní smlouvě je doslova uvedeno,že na převáděn ém pozemku n eváznou věcná břemena,dluhy,zástavní práva ani jiná podobná omezeni.Na jednni obec.úřadu dne 07.03.2013,kterého se zůčastnili pracovnici RWE jsme se dozvěděli,že přes naše zahrady/je nás 9 poztižených/vede vysokotlaký plynovod,kteerý se bude v následujících létech rekonstruovat.Vše co jsem na zahradě vybudoval a vysadil stromy bylo svědomím starosty obce,který ke mně na zahrádku občas zavítál.Dnes to vypadá tak,že příšti měsíc na zahradách budou bagry měnit uvedené plynové potrubí.|Podle předběžných informaci od RWE nám uhradí jen nepatrnou částku škody,která mi tím vznikla.Kdo mi uhradí zbytek škody/ovocné stromy,okrasné dřeviny adalší výše uvedené drobné stavby?Můj předběžný odhad škod přesahuje částku cca200tisíc Kč.

Dobrý den,

dle energetického zákona máte nárok na jednorázovou náhradu za znehodnocení pozemku vedením plynovodu od provozovatele plynovodu.

Jednorázová náhrada za znehodnocení pozemku vedením plynovodu:

Dle § 59/1 písm. d) - i) energetického zákona je provozovatel distribuční soustavy oprávněn:

- zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu distribuční soustavy a k přenosu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů,

- v souladu se stavebním zákonem zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech plynárenská zařízení,

- vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,

- odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů, ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel,

- vstupovat v souladu se zvláštními předpisy do uzavřených prostor a zařízení sloužících k výkonu činnosti a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu dráhy, jakož i vstupovat do nemovitostí, kde jsou umístěna zvláštní zařízení telekomunikací, v rozsahu i způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti,

- při stavech nouze využívat v nezbytném rozsahu plynová zařízení zákazníků, pro něž provádí distribuci plynu.

Dle § 59/3 energetického zákona pak platí, že vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu některého ze shora vyjmenovaných práv provozovatele distribuční soustavy majetková újma nebo je-li omezen v užívání nemovitosti, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu včetně úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u provozovatele distribuční soustavy, který způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl. V této souvislosti se proto můžete obrátit na provozovatele distribuční soustavy s žádostí o poskytnutí jednorázové náhrady za znehodnocení Vašeho pozemku.

Zpět do Bydlení