Právo na vaší straně

4 způsoby ukončení pracovního poměru na dobu neurčitou

30.4.2019

RADY A TIPY

Určitě víte, že pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, znáte ale všechny 4 způsoby ukončení pracovního poměru na dobu neurčitou?

Obecně lze rozdělit ukončení poměru na:

  • dohodu o rozvázání pracovního poměru – jde o rozhodnutí obou stran (zaměstnance i zaměstnavatele), tudíž musí být podepsána oběma stranami
  • výpověď – jedná se o jednostranné ukončení pracovního poměru

Dohoda

POZOR – tzv. výpověď dohodou používají zaměstnavatelé více a více. Snaží se tímto přivodit dojem, že zaměstnanec musí dokument podepsat. Pokud však výpověď dohodou přijmete, můžete se připravit o značné výhody, například výplatu odstupného nebo možnou podporu v nezaměstnanosti.

Ve většině případů se však nejedná o nic jiného než o dohodu o rozvázání pracovního poměru, která musí být sjednána písemně. S tímto ukončením musí souhlasit obě strany. Tedy, pokud s dohodou nesouhlasíte, nemusíte jí podepsat!

Navíc platí, že pokud dohoda obsahuje jako důvod propuštění například nadbytečnost či nemoc z povolání, zaměstnanci náleží stejné výhody jako v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele, například odstupné.

Výpověď

Samotnou výpověď lze podat jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance. Pokud se zaměstnanec rozhodně podat výpověď nemusí uvádět žádný důvod, avšak nárok na odstupné mu bohužel nenáleží.

VÝPOVĚĎ DÁNA ZAMĚSTANAVATELEM

Zaměstnavatel může dát výpověď pouze ze zákonem stanovených důvodů.

1. Při zrušení či přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, případně bude-li zaměstnanec shledán nadbytečným. V takovém případě náleží propuštěnému zaměstnanci dle délky pracovního poměru náhrada 1-3 měsíčních platů.

  • odpracováno méně než 1 rok – 1 měsíční plat
  • odpracováno více než 1 rok, ale méně než 2 roky – 2 měsíční platy
  • odpracováno více než 2 roky – 3 měsíční platy

2. Nesmí-li zaměstnanec dle lékařského posudku kvůli pracovnímu úrazu, nemoci z povolání či možné nemoci z povolání dále vykonávat zaměstnání. V tomto případě zaměstnanec získá odstupné ve výši 12tinásobku průměrného platu.

3. Pozbyl-li zaměstnanec dlouhodobě zdravotní způsobilost k práci, avšak ne z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání. Takové rozhodnutí vydává firemní lékař a zaměstnanci v tomto případě nenáleží žádné odškodnění. Pokud by zaměstnanec s rozhodnutím nesouhlasil, je možné si nechat posudek přezkoumat jiným lékařem.

4. Nesplňuje-li zaměstnanec cíle výkonu zaměstnání, které jsou uvedeny v pracovní smlouvě. Tehdy opět zaměstnanec pozbývá nárok na odškodnění. Zaměstnavatel však musí zaměstnance během posledních 12 měsíců písemně upozornit. Při nesouhlasu výpovědí je možné se obrátit na příslušné soudy.
(Tato forma výpovědi může nastat, pokud se například zaměstnanec zavázal, že měsíčně přivede 10 nových klientů, avšak dlouhodobě tento cíl neplní.)

5. Neplní-li zaměstnanec své povinnosti a bezpečností opatření nebo závažně porušuje předpisy. Taková tvrzení však musí zaměstnavatel u soudu prokázat!

Okamžité zrušení pracovního poměru

Mimo výpověď a dohodu je další možností, jak ukončit pracovní poměr tzv.okamžité zrušení pracovního poměru.

ZAMĚSTNAVATEL

Zaměstnavatel může okamžitě ukončit pracovní poměr pouze, pokud byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu na dobu alespoň 1 rok nebo pro trestný čin spáchaný na pracovišti na dobu nejméně 6 měsíců. Dále poté, pokud zaměstnanec soustavně hrubě porušuje právní předpisy vykonávané práce, například užívání alkoholu na pracovišti.

ZAMĚSTNANEC

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr ve chvíli, kdy mu zaměstnavatel 15 dní po termínu splatnosti mzdy mzdu nevyplatí. Případně, pokud má lékařským posudkem potvrzeno, že již práci nesmí vykonávat.

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Ve zkušební době je možné bez udání důvodů ukončit pracovní poměr jak ze strany zaměstnance, tak zaměstnavatele. O zkušební době jsme se více rozepsali ZDE.

Dostali jste neoprávněnou výpověď?

Pomůžeme vám! Pokud jste byli propuštěni protizákonně nebo vám zaměstnavatel dluží peníze, zadejte případ k posouzení právníkem zdarma.

→ ZADAT PŘÍPAD K POSOUZENÍ ZDARMA