Právo na vaší straně

Na co si dát pozor, když si pronajímáte nemovitost

26.2.2016

RADY A TIPY

Termín nastěhování

Před podpisem si v nájemní smlouvě zkontrolujte, zda je stanoven termín nastěhování. Pokud není, mějte se na pozoru a vyžadujte jeho dopsání. V opačném případě by se mohlo stát, že i přes ústní sliby majitele, že se můžete nastěhovat do několika dní, bude muset trávit týdny u příbuzných či kamarádů. Obecně má nájemce možnost se nastěhovat od počátku nájmu. Od této doby má byt v užívání, a proto by mu v tom pronajímatel rozhodně neměl bránit, jinak by se jednalo o porušení povinnosti z jeho strany.

Měřiče vody, plynu a elektřiny

Při převzetí bytu si zapište, jaké jsou stavy měřičů vody, elektřiny či případně plynu. Listinu si nechte od majitele nebo jiné odpovědné osoby podepsat, aby při ukončování nájmu náhodou nenastaly spory v nedoplatcích za energie.

Zařízení v bytě

I když to nový občanský zákoník striktně nestanovuje, raději společně s majitelem bytu sepište, jaké spotřebiče a nábytek se v objektu nacházejí a jaký je jejich stav. Po skončení nájmu pak budete mít dokument, který dokazuje, že objekt zanecháváte s přihlédnutím k opotřebení ve stejném stavu, v jaké jste jej převzali.

Nezbytné služby

Nový občanský zákoník výslovně stanovuje, že nájemci musí být zajištěny nezbytné služby. Těmi jsou brány dodávky vody a tepla, zajištění odvodu odpadních vod, odvoz komunálního odpadu, úklid a osvětlení společných prostor, a dokonce zde patří i zajištění rozhlasového a televizního vysílaní. Pokud při přebírání bytu zjistíte, že vám například neteče voda, chtějte opravu ještě před převzetím. Jestliže v průběhu nájmu přestane jedna ze složek nezbytných služeb fungovat, vyzvěte majitele k nápravě. Pokud tak neučiní, můžete požadovat slevu z nájmu.

Trvalý pobyt v pronajatém bytě

Pokud si chcete zřídit na adrese vámi pronajatého bytu trvalý pobyt, nepotřebujete na to souhlas majitele nemovitosti. Při výměně občanského průkazu stačí předložit řádně sepsanou nájemní smlouvu, která je podepsaná oběma smluvními stranami. Majitel však měl být s touto skutečností určitě seznámen.

Podnájemník

Jako řádný nájemce bytu si můžete vzít podnájemníka, který vám bude za obývání části bytu platit dohodnutou sumu peněz. Pokud tak učiníte, nemusíte o souhlas prosit majitele, jste ale povinni mu tuto změnu počtu osob nahlásit. Podmínkou je, že vy sami jako nájemce musíte v bytě s podnájemníkem bydlet, pokud by tomu tak nebylo, souhlas vlastníka nemovitosti potřebujete. Podnájemní smlouva končí vždy, když končí smlouva nájemní.

Vypovězení nájemní smlouvy majitelem

Pronajímatel může ukončit nájem ze stanovených důvodů v tříměsíční výpovědní době. Tímto důvodem je například hrubé porušení povinností nájemce nebo jiný obdobně závažný důvod. Vlastník nemovitosti má sice také právo nájem ukončit bez výpovědní doby, ale musí se jednat o zvlášť závažné porušení povinností nájemcem. Mezi ně patří zejména neplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň tří měsíců, závažné poškozováni bytu či domu, neoprávněné užívání bytu k jinému účelu.

Nájem bez smlouvy

Majitel nemovitosti Vás nemůže jen tak jednoduše vyhodit, ani když nemáte uzavřenou smlouvu. Pokud jste byt užívali po dobu tří let v tzv. dobré víře, je to, jako byste smlouvu o nájmu skutečně uzavřeli. V takové situaci máte právo na dodržení výpovědní lhůty, která je obecně v délce 3 měsíce.

Zvíře v bytě

Nový občanský zákoník ve velkém chrání nájemce. Nájemce může mít v pronajatém bytu psa či jiného mazlíčka, aniž by potřebovat souhlas majitele. Musí však dbát na to, aby jeho svěřenec nebo jeho chov nezpůsobil pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu nepřiměřené obtíže.