Právo na vaší straně

Reklamace zboží zakoupeného na internetu

26.2.2016

RADY A TIPY

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

Pokud si spotřebitel nakoupí zboží přes e-shop, tak má ze zákona možnost od smlouvy odstoupit do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení začíná obecně běžet ode dne uzavření smlouvy. Pokud se však jedná o nákup zboží, tak ode dne převzetí zboží. Delší lhůta platí v případě, že není spotřebitel o svém právu na odstoupení od smlouvy poučen. V takovém případě se lhůta prodlužuje na 1 rok a 14 dnů. Pokud by byl spotřebitel e-shopem o odstoupení poučen až dodatečně, tak běží 14-ti denní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy poučení obdržel.

V souvislosti s tímto je potřeba upozornit, že se právo na odstoupení nevztahuje například na zboží, které je upraveno podle přání spotřebitele, hudební a video nahrávky nebo počítačové programy, pokud byl porušen jejich původní obal, nebo noviny a časopisy.

Zákonná záruční doba zboží

Na veškeré spotřební zboží se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců. Pro případ nákupu přes e-shop běží záruční doba ode dne doručení zboží na vaši adresu, případně od osobního převzetí. Datum objednání nebo zaplacení zde nehraje žádnou roli. Někteří prodejci na zboží dobrovolně nabízejí delší záruční dobu, než jsou zákonem stanovené dva roky. K jejímu prodloužení stačí, aby o ní prodejce informoval na obalu výrobku nebo v jeho návodu, platné je dokonce i její přislíbení v reklamě.

Kde a jak uplatnit reklamaci

Reklamaci můžete uplatnit přímo u e-shopu, na jeho na provozovně nebo také u autorizovaného servisu, který je uveden v záručním listu. O uplatnění reklamace si nechte vždy vystavit písemné potvrzení, které bude obsahovat datum reklamace, čeho se týká a požadovaný způsob jejího vyřízení.

Povinnosti obchodníka při obdržení reklamace

Prodejce je ze zákona povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den, kdy byla reklamace uplatněna. Prodejce v této lhůtě musí sdělit, jakým způsobem o reklamaci rozhodl, zda jí vyhoví, nebo ji zamítá. Prodejce musí v této lhůtě vadu rovněž odstranit, tedy věc opravit, zajistit vrácení peněz či poskytnout požadovanou slevu. Pokud prodejce lhůtu 30 dnů překročí, aniž by se s vámi předem výslovně domluvil, že vyřízení reklamace může trvat déle, máte nárok na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz.

Opakovaný výskyt vady

Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy, tj. vrácení peněz, pokud se vada vyskytne opakovaně. Opakovaným výskytem vady se rozumí, pokud se objevila třikrát. Kupující může žádat případně také dodání nového zboží.

Tady platí, že i pokud je vada odstranitelná, tak může kupující místo opravy odstoupit od smlouvy pro opakovaný výskyt vady. Důležité je, že to může být učiněno bez ohledu na to, jestli už předtím nárokoval její odstranění. Musel by ovšem samozřejmě prokázat, že se vada dříve třikrát vyskytla. Pokud má dřívější reklamační protokoly, tak je to samozřejmě výhoda a nemělo by to být sporné. Stejné možnosti pro odstoupení od smlouvy jsou, pokud má zboží větší počet vad, tj. nemusí se stejná vada objevit opakovaně.

Kamenné obchody

Pokud je zboží koupeno v e-shopu, tak je možné bez udání důvodu odstoupit do 14 dnů. Tato možnost je dána především tím, že si zákazník zboží nemůže reálně prohlédnout nebo si ho třeba vyzkoušet. Při nákupu v kamenné prodejně zákazník tyto možnosti má, a proto mu právo na bezdůvodné odstoupení od smlouvy nenáleží. Zákazníkovi samozřejmě může náležet právo na odstoupení od smlouvy v případě, že má věc vady. Pokud je ale zboží v pořádku, tak ze zákona nemá kupující nárok na jeho vrácení nebo výměnu bez udání důvodu.

Nicméně toto nebrání tomu, aby prodejce takovou možnost dobrovolně nenabídl a zavázal se k ní nad rámec zákona. Je to tedy na vůli a rozhodnutí každého prodejce, jestli bude chtít svým zákazníkům vyjít vstříc. Potom se samozřejmě kupující může dovolávat svého nároku, který mu byl prodejcem zaručen.

Veřejná prezentace

V případě veřejných prezentací jsou možnosti odstoupení od smlouvy stejné jako v případě nákupu přes e-shop. Pokud spotřebitel uzavřel s podnikatelem smlouvu mimo prostory obvyklé k podnikání, tak může odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů.