Právo na vaší straně

Vrácení kauce nájemci po skončení nájmu

8.4.2020

RADY A TIPY

Vratná kauce na byt či dům slouží jako záruka pronajímateli, že nájemce splní své povinnosti plynoucí z nájemního vztahu. Jedná se tedy o jakousi finanční zálohu, kterou může pronajímatel využít pouze v případě, že mu vůči nájemci vznikly dlužné pohledávky – nájemce nezaplatil nájem, zálohy na služby nebo jejich vyúčtování. Kauce může být využita i na pokrytí případných škod na majetku. V zásadě ale platí povinnost pronajímatele kauci navrátit zpět nájemci, a to po skončení nájmu.

Povinnost nájemci zaplatit kauci pronajímateli vzniká pouze na základě vzájemné dohody. Tato dohoda bývá nejčastěji uzavírána při podpisu nové nájemní smlouvy.

Co je dále dobré o kauci vědět?

 • Horní hranice pro stanovení výše kauce činí dle občanského zákoníku trojnásobek měsíčního nájemného (bez záloh na služby).
 • Samotná výše by měla být sjednána v nájemní smlouvě. Stejně tak by měl být v ideálním případě uveden právní osud kauce, tedy v jakých případech může být z kauce čerpáno, za jakých podmínek bude kauce nájemci vrácena, a především termín vrácení kauce.
 • Pronajímateli ze zákona přísluší povinnost vrácení kauce po skončení nájmu, a to bez zbytečného odkladu, pokud není v nájemní smlouvě sjednáno jinak.
 • Vrácení kauce je vázáno na skončení nájmu, nikoliv na vyklizení bytu.
 • Pro celou problematiku vrácení kauce je vhodné, aby strany sepsaly předávací protokol se seznamem případných škod a výši jejich úhrady

Úroky z kauce

  Po ukončení nájmu náleží nájemci mimo práva na vrácení kauce i právo na vyplacení úroků z poskytnuté kauce, a to za dobu od jejího poskytnutí do vrácení. Výši úroků je vhodné rovněž zahrnout do dohody, v opačném případě je výše úroků stanovena ve výši zákonné sazby. Podstata těchto úroků vychází z principu „bankovního úvěru“, a jelikož je skrze kauci poskytována peněžní částka, se kterou může pronajímatel libovolně nakládat, vzniká rovněž právo na úrok.

  Kdy si může pronajímatel kauci ponechat?

  Zpravidla má pronajímatel právo kauci započíst k úhradě dlužného nájemného, služeb a nedoplatků při jejich vyúčtování. Pokud dojde k poškození pronajímaného bytu, nebo jeho vybavení, může pronajímatel z kauce odečíst náklady na opravy případných škod, které za dobu trvání nájmu vznikly. V tomto případě však leží důkazní břemeno na straně pronajímatele, který musí způsobené škody prokázat, nejlépe za pomoci fotografií či svědků.

  Bežné opotřebení

  Pronajímatel si však nesmí kauci ponechat z důvodu běžného opotřebení při běžném užívání – za takovéto opotřebení a vady odpovídá majitel a oprava takovýchto vad tedy nesmí být hrazena z kauce nájemce.