Právo na vaší straně

Pojišťovny: Zpětné nahlášení poškození vozu pojišťovně

4.12.2018

Pojištění Ostatní

Na karoserii mého osobního auta jsem objevila poškození z krupobití. V povinném ručení bylo připojištěno riziko živelní pohromy. V současné době jsem pojištěna u jiné společnosti. Mohu zpětně nahlásit toto poškození pojišťovně, u které bylo auto v té době pojištěno?

Dobrý den.

Vyřešení Vaší situace záleží mimo jiné na konkrétním znění Vaší pojistné smlouvy a jejích podmínkách, kde by měl být jasně vymezen pojem živelní pohromy, ze kterého však pojišťovna může činit výluky, na které se pojištění nevztahuje. Obecně přitom platí povinnost bezodkladného oznámení vůči pojistiteli po vzniku pojistné události stanovená zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, přičemž se pak tato povinnost uplatní obdobně i na další druhy pojištění. Zkusit nahlásit pojistnou událost pojišťovně samozřejmě můžete, je však třeba počítat s tím, že Vám nárok již s ohledem na výše uvedené nemusí být přiznán. Zpětné uplatnění a oznámení pojistné události může být problémovým jednak z hlediska promlčení, jednak pak z hlediska dokazování. Co se týče promlčecí lhůty, dle občanského zákoníku u práva na pojistné plnění platí, že počne běžet za jeden rok od pojistné události, přičemž promlčecí lhůta trvá tři roky.